Ochrana osobných údajov

1. Pre koho je tento dokument určený?

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov spoločnostiVVD – Vinohradnícko vinárske družstvo, so sídlom Branovská cesta 1926, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika, IČO: 36558451, IČ DPH: SK2021791717, Zapísaný v OS Nitra, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10058/N (ďalej ako „VVD“ alebo aj „prevádzkovateľ“) a to najmä pravidlá pre získanie, zhromažďovanie, ukladanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.

Dotknutou osobou môžete byť v prípade, ak ste:

 • Dodávateľ VVD
 • Odberateľ VVD
 • Zamestnanec VVD a jeho blízka osoba
 • Užívateľ webovej stránky a sociálnych sietí VVD
 • Účastník súťaží

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@eoswine.sk

2. Ktoré základné pojmy dokument používa?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad ochrana majetku prevádzkovateľa používaním kamerových systémov, komunikácia prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke a pod.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Produkt – tovar, ktorý ponúkame a predávame.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a remarketing.

Služba – služby, ktoré v súvislosti s predajom produktov vykonávame.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi ako je ich získavanie, prehliadanie, uchovávanie, kopírovanie a pod. Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Aké práva majú dotknuté osoby?

VVD kladie dôraz na rešpektovanie Vašich práv. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby Vám tieto informácie boli riadne poskytnuté. VVD si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na www.eoswine.sk.

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

V prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môžete udeliť len na marketingové účely, všetky ostatné spracovateľské činnosti sú vykonávané na inom právnom základe, ako je zmluva, zákon alebo oprávnený záujem.

Právo na prístup k údajom

VVD Vám na žiadosť vydá potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj informácie o účeloch ich spracúvania, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o kategóriách príjemcov, o dobe ich uchovávania, o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás a o ďalších Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. VVD Vám na žiadosť poskytne bezplatne aj kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie si budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ovýške poplatku Vás budeme vopred informovať.

Právo na opravu

Máte právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. VVD vykonáva aktualizáciu údajov na Vašu žiadosť, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s Vami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Za určitých podmienok máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to najmä, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; ak namietate oprávnený záujem na spracúvanie údajov zo strany VVD alebo pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti na vymazanie osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo osobné údaje vymazať nemôžeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých podmienok máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zo strany VVD, a to najmä, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho VVDu overiť správnosť osobných údajov; ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich spracúvania; ak ich VVD už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak ste namietali oprávnené záujmy VVD, VVD ich spracúvanie obmedzí, až do overenia týchto oprávnených záujmov. Po zvážení zákonných podmienok Vašej žiadosti oobmedzenie spracúvania osobných údajov vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo žiadosti vyhovieť nemôžeme.

Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi VVD vykoná výlučne na Vašu žiadosť a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase, prípadne na plnení zmluvy s VVD a ak sa toto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, ktoré takýto prenos umožňujú.

Právo namietať

Za určitých podmienok máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu VVD. VVD tieto osobné údaje nebude ďalej spracúvať, pokiaľ v konkrétnom prípade nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody tohto spracúvania. Rovnako máte právo namietať profilovanie na účely priameho marketingu. V takom prípade VVD Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať ďalej nebude.

Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

VVD vykonáva remarketing, t. j. profilovanie len na účely priameho marketingu a to výlučne na základe Vášho súhlasu. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

4. Ako si môžu dotknuté osoby u VVD svoje práva uplatniť? Svoje práva si môžete uplatniť písomne:

 • poštou na adresu prevádzkovateľa: VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo, Branovská cesta 1926 941 31 Dvory nad Žitavou
 • e-mailom na adresu: info@eoswine.sk

Každú žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. V tejto lehote Vás informujeme o opatreniach, ktoré sme na základe tejto žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade, ak oznámenie obsahuje osobné údaje osobitnej kategórie, oznámenie posielame výlučne poštou do vlastných rúk.

Vaše žiadosti vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:

 • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
 • odmietnuť konať.

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom, ktoré spracúva VVD môžu mať prístup najmä poskytovatelia:

 • služieb na úseku BOZP a PZS;
 • právnych a poradenských služieb (právnik, audítor);
 • poistenia majetku a osôb;
 • cestovné kancelárie a letecké spolločnosti;
 • poštových a prepravných služieb;
 • predaja našich produktov;
 • personálnych portálov;
 • správy kamerových systémov;
 • správy a administrácie webovej stránky a hosting;
 • platforiem sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram);
 • inzercie a PR článkov;
 • marketingových služieb;
 • mobilní operátori;
 • orgány činné v trestnom konaní;
 • súdy;
 • orgány verejnej správy.

6. Ako sú osobné údaje v VVD chránené?

VVD dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

VVD chráni Vaše osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

VVD raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. O vyhodnotení spíšeme stručný záznam, tzv. správu z vyhodnotenia. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykonáme bezodkladne nápravu.

VVD ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy Vás o tom informujeme a oznámime Vám, aké opatrenia sme prijali na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente VVD informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

7. Bližšie informácie pre konkrétne dotknuté osoby:

8. Aktuálnosť dokumentu

Tento dokument je aktuálny ku dňu 24.04.2022.

Vlastníkom dokumentu je VVD a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.