Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo, so sídlom Branovská cesta 1926, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika, IČO: 36558451, IČ DPH: SK2021791717, Zapísaný v OS Nitra, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10058/N, ďalej len VVD, spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“.

> Informácie o ochrane osobných údajov

Dotknuté osoby:
> Užívateľ webovej stránky a sociálnych sietí ÉÓS Wine Dvory
> Odberateľ

Súťaže:
> Pravidlá súťaže na sociálnej sieti Facebook